Verotarkastuksen kipupisteet

Risto Kiviranta

PK-sektorin yrityksiin tehtävien verotarkastusten yleisimpiä huomautusten syitä ovat yritykselle kuuluvien kulujen ja omistajayrittäjän omien kulujen erotteluongelmat sekä puutteelliset matkalaskutiedot. Lisäksi epäselvyyksiä saattavat aiheuttaa henkilökuntaetujen epätasa-arvoisuus, saajan toiveiden mukaan annetut merkkipäivälahjat, yksityisajojen ajaminen yrityksen autolla sekä maksujen maksaminen yrityksille, jotka eivät ole ennakkoperintä- tai alv-rekisterissä.

 

Ero yrityksen elinkeinotoiminnan kulujen ja henkilökohtaisten kulujen välillä voi olla toisinaan hankalasti hahmotettavissa. Yritys voi esimerkiksi tehdä laitehankintoja, joita yrittäjä saattaa vastikkeetta käyttää myös henkilökohtaisessa käytössä. Tarkastuksessa voidaan katsoa yrityksen maksaneen kuluja, jotka ovatkin enemmän henkilökohtaisia kuin elinkeinotoiminnasta johtuvia. Tällöin kulut voidaan arvioida peitellyksi osingonjaoksi.

 

Matkalaskut edellyttävät tietoja siitä, miten ja miksi on matkustettu. Oleellista on, että päivärahat ja kilometrikorvaukset ovat oikeasti elinkeinotoiminnan kuluja, eivätkä esimerkiksi henkilökohtaisiksi kuluiksi katsottavia kodin ja työpaikan välisiä matkoja. Tarkastuksessa ilmenee ongelmia, jos kulut eivät perustu toteutuneisiin matkalaskuihin tai matkalaskujen tiedot ontuvat. Pahimmassa tapauksessa matkalaskut ovat tekaistuja ja palkanmaksua on korvattu verovapailla kustannustenkorvauksilla.

 

Henkilökunnalle annettujen etujen suhteen tulee noudattaa tasapuolisuutta ja kohtuullisuutta. Yrittäjällä ei esimerkiksi voi olla eri henkilökuntaetuja kuin työntekijöillä. Yrittäjä ei voi määritellä työterveyshuollon puolesta tarjottua silmien laserleikkausta henkilökuntaeduksi, koska se ei ole henkilökuntaeduksi kohtuullinen ja tuskin myöskään kaikille työntekijöille saatavilla.

 

Joulu- ja merkkipäivälahjojen on oltava kohtuuhintaisia, eikä niiden vastaanottaja saa itse vaikuttaa lahjan sisältöön. Jos työntekijät saavat valita lahjansa itse, lahjat katsotaan veronalaiseksi palkaksi. Esimerkiksi aktiivisuusranneke lasketaan vielä kohtuulliseksi lahjaksi, kun taas avoimet lahjakortit ovat veronalaista tuloa riippumatta lahjakortin suuruudesta. Rajatun lahjakortin antaminen esimerkiksi hierontaan on kuitenkin sallittua.

 

Hankinnan tehnyt yritys on velvollinen tarkistamaan, että laskuttava yritys löytyy ennakkoperintä- ja alv-rekistereistä. Ikävimmissä tapauksessa yritys voi joutua itse maksamaan verovelvoitteet laskuttavan yrityksen puolesta.

 

Mikäli yrityksen autolla ajetaan yksityisajoja, menettää yritys jo ensimmäisestä henkilökohtaisesta ajosta ajoneuvokulujen alv-vähennyskelpoisuuden.  Tässä tilanteessa auto ei ole enää lain edellyttämällä tavalla yksinomaan vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Rajaus on verolainsäädännön kannalta selkeä. Auton on oltava 100 % elinkeinotoiminnan käytössä ja tämä on pystyttävä osoittamaan ajopäiväkirjalla.

 

Verotarkastuksen tarkoituksena on varmistaa verorasituksen lainmukainen jakautuminen veronmaksajien välillä. Verotarkastukset palvelevat yrittäjää torjumalla harmaata taloutta sekä rajaamalla kilpailijoista pois epärehellistä liiketoimintaa harjoittavat yrittäjät. Verotarkastuksen tavoitteena on ottaa huomioon niin veronsaajan kuin -maksajankin edut tasapuolisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkastuksessa pitäisi löytyä myös ylimääräinen maksettu vero.

 

Verotarkastus voi sattua yrityksen kohdalle milloin tahansa, ja siitä suoriutumiseen suositellaan asiantuntijan apua. Kun verotarkastaja soittaa, kannattaakin olla yhteydessä tilitoimistoon tai kirjanpitäjään. Talenom tarjoaa asiantuntijapalveluita kaikkiin kotimaisen verotuksen piirissä esiintyviin tilanteisiin. Kokonaisvaltaiseen palveluumme kuuluvat esimerkiksi verosuunnittelu, oikaisuvaatimukset, verotarkastuksissa avustaminen, tarkastusprosessin seuraaminen sekä tarvittavien selvitysten, suunnitelmien ja laskelmien laadinta. Talenomin asiantuntijat tarjoavat mielellään tietoa verotarkastusprosessista sekä apua verotarkastukseen valmistautumista varten. Verotarkastusta ei tarvitse säikähtää. Verotarkastukset palvelevat rehellisen yrittäjän etuja.

Kirjoittajasta:

Risto Kiviranta

Risto Kiviranta toimii Talenomilla johtavana veroasiantuntijana.