Mikä muuttuu verotuksessa 1.1.2017 - Legislative Changes Affecting Taxes in 2017?

Mikä muuttuu verotuksessa 1.1.2017?

 

Verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti asiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Myös monet termit, kuten verotiliote ja kausiveroilmoitus, jäävät pois käytöstä. 

 

Talenom on ottanut toiminnassaan muutokset huomioon ja toimii muutosten mukaisesti 1.1.2017 alkaen.

 

Alle on koottu merkittävimmät muutokset. Mikäli sinulla herää kysymyksiä, ota yhteyttä kirjanpitäjääsi. 

 

Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset vain sähköisesti
Uuden lain mukaan sähköinen ilmoittaminen tulee pakolliseksi. Ainoastaan erityisestä syystä Verohallinto hyväksyy paperilomakkeella tehdyn arvonlisäveron tai työnantajasuoritusten ilmoituksen. Talenom antaa ilmoitukset Verohallinnolle sähköisesti Katso -valtuutuksen avulla. Otamme sinuun yhteyttä, mikäli Katso -valtuutus ei ole voimassa. 

 

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu 
Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin tehdään jatkossa uudella, korvaavalla ilmoituksella. Nykyisestä lisäilmoitusmenettelystä luovutaan. 

 

Ilmoituksessa oleva virhe tulee korjata antamalla korvaava ilmoitus nimenomaan sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Taloudelliselta merkitykseltään vähäiset virheet voi kuitenkin jatkossa korjata seuraavan verokauden ilmoitukselle. Verohallinto tiedottaa myöhemmin vähäisen virheen euromäärän.

 

OmaVero korvaa Verotili-palvelun
Uudessa OmaVerossa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa. Palvelussa on nähtävillä kuukausittain yhteenveto maksuista ja palautuksista sekä mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista. Talenom noutaa yhteenvedon automaattisesti kuukausittain, jolloin sinun ei tarvitse toimittaa sitä erikseen kirjanpitoon.

 

Veroviite muuttuu
Verotiliviite poistuu käytöstä ja vuodesta 2017 alkaen oma-aloitteiset verot maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä. Uusi viitenumero on ilmoitettu OmaVerossa. Päivitämme Talenomin laatimille kausiveroilmoituksille uuden viitenumeron.

 

Verokausien valintaan muutoksia
Arvonlisäverotuksessa sovellettavien pidennettyjen verokausien liikevaihtorajat nousevat, neljänneskalenterivuosi-menettelyn yläraja nousee 100 000 euroon. Vastaavasti kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan 30 000 euroon. 

 

Jatkossa arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät enää ole sidoksissa toisiinsa, vaan ne voivat olla eripituiset. 

 

Satunnaisesti palkkaa maksavan, työnantajarekisteriin kuulumattoman työnantajan tulee vuoden alusta lähtien antaa ilmoitukset kuukausittain, mikäli palkkaa tai työkorvauksia on maksettu. Niiltä kuukausilta, jolloin palkkoja ei ole, ilmoituksia ei tarvitse antaa.

 

Myöhästymismaksuihin muutoksia
Jatkossa myöhässä annetulle veroilmoitukselle lasketaan kolmen euron päiväkohtainen myöhästymismaksu ensimmäisten 45 päivän osalta. Yli 45 päivää myöhässä ilmoittamisesta myöhästymismaksuun lisätään kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä. Lisäksi myöhässä maksetusta ilmoituksesta tulee verojen viivästysseuraamuksia. Tilanteissa, joissa ilmoitus on kokonaan jätetty antamatta tai annettu virheellisenä, määrätään jatkossakin veronkorotus.

 

Maksuperusteinen arvonlisävero
Hallituksen esityksen mukaisesti pienyrittäjät voivat maksaa vuoden alusta lähtien arvonlisäveron Verohallinnolle maksuperusteisesti. Muutoksen jälkeen arvonlisävero on mahdollista maksaa sen kuukauden perusteella, jolloin lasku on maksettu, eikä kuukauden mukaan, jolloin tavara tai palvelu on toimitettu. 

 

Huomioitavaa kuitenkin on, että maksuperusteinen arvonlisävero koskee myös ostojen arvonlisäveropalautuksia. Näin ollen myös ostolaskujen arvonlisäveron saa takaisin vasta sen kuukauden perusteella, kun lasku on maksettu. Pitkät osamaksut siten oikeuttavat vähentämään arvonlisäveron velan lyhennyksen tahtiin, jolloin kalliin investoinnin arvonlisäverovähennyksen tekeminen saattaa kestää jopa vuosia. 

 

Valittua tapaa käsitellä arvonlisävero sovelletaan koko yrityksen toimintaan eikä valittua tapaa voi vaihdella edestakaisin yksittäisten myynti- tai ostolaskujen osalta. 

 

Maksuperusteisuus koskee ainoastaan arvonlisäveroa. Tilinpäätöstä ei edelleenkään saa laatia maksuperusteisesti vaan se laaditaan aina suoriteperusteisesti, jolloin maksuperusteisen arvonlisäveron käsittelyn myötä myös hallinnollinen työ kasvaa. 

 

Legislative Changes Affecting Taxes in 2017?

 

Starting 2017, there will be changes to tax processes and tax collection. They especially affect those who file and pay self-assessed taxes such as VAT and employers’ contributions. Due to the changes, many terms, such as “tax account statement” and “periodic tax return”, will go down in history. 
 

Talenom has prepared to adopt the changes and will apply them as of January 1, 2017. 

 
We have gathered the essential changes below. Should you have any questions, please don’t hesitate to contact you assigned bookkeeper.

 
Returns for self-assessed taxes must be e-filed 
According to the amendments in the legislation, it will be mandatory to file returns electronically. The Tax Authority will no longer accept paper-printed tax returns except for special reasons. Talenom will file the returns electronically using the Katso authorization. Should your Katso authorization be invalid, we will contact you.

 
Change in replacement of previously filed returns 
As of 2017, corrections to a previously submitted Tax Return for Self-Assessed Taxes will have to be made on a new return that replaces the previous one. Hence, additional filing to make corrections will no longer be required.

 
An error must be corrected by filing a new return concerning the same exact tax period as that of the error. Minor errors with little or no economic impact can be corrected on the next tax return. The Tax Authority is to define the term “minor error” later on. 

 
MyTax will replace Tax Account Online
The new MyTax service will have the same features as Tax Account Online but its appearance will be more up-to-date. MyTax will provide a monthly review of payments and refunds as well as possible reminders of unpaid taxes. Talenom will fetch the monthly review automatically so our clients don’t need to deliver it separately to bookkeeping. 
 
 

Change in Tax Account reference 
As of 2017, the Tax Account reference number will go out of use and the self-assessed taxes will be paid with a reference number for Self-Assessed Taxes. MyTax will provide you with a new reference number. We will update the reference number on the Periodic Tax Returns drawn up by Talenom. 
 
 

Changes to the choice of tax period 
The annual revenue thresholds for longer periods for self-assessed taxes such as VAT will be raised. The threshold for reporting by the calendar quarter will be raised to 100,000 euros and the threshold for reporting calendar yearly will be raised to 30,000 euros. 
 

In the future, it will also be possible to choose a different period for reporting VAT and employer’s contributions. 
 

From the beginning of 2017, employers who are not on the Register of Employers and do not pay wages regularly must file reports on payroll transactions for every month of activity. However, reports are not needed for the months with no wage payments. 
 
 

Changes to late-payment charges
In the future, the late-payment charge for a Tax Return filed late will be 3 euros a day from the first 45 days. For a Tax Return filed more than 45 days late, 2 % of the tax to be debited will be added to the late-payment charge. Additionally, a return filed late will result in consequences of delayed payment. Failing to file a Tax Return or filing it incorrectly will result in punitive tax increase.
 
 

VAT on cash basis
The government proposes an amendment which would allow for small enterprises to pay VAT on a cash basis, starting January 1, 2017. According to the proposed amendment, VAT could be paid based on the month of the invoice payment, not the month of the delivery of goods or services.
 

However, VAT on a cash basis would also apply to VAT refunds on purchases. Therefore, the VAT refund for purchase invoices would not be remitted before the month of invoice payment. Hence, long instalment plans would enable the subtraction of VAT in phase with the payment of instalments. This way, the subtraction of VAT for expensive investments could take years.
 

The chosen way of handling VAT will be applied to all operations of the company and it will not be able to be changed concerning individual sales or purchase invoices. 
 

The cash basis would only apply to VAT. The financial statements must still be drawn up on an accrual basis, which results in added administrative work caused by handling VAT on a cash basis.