KVTES palkantarkistukset 1.7.2015 alkaen

Palkantarkistus 1.7.2015 lukien (KVTES 2014–2016 allekirjoituspöytäkirja 3 § 4 mom.)

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat päässeet yksimielisyyteen kesän 2015 sopimuskorotuserän käytöstä, joka kokonaisuudessaan käytetään:

  • työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen
  • palkkahinnoitteluliitteiden (liitteet 1,2, 7 ja 8) uudistamiseen
  • eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5
  • omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen (KVTES 2014–2016 liite 12).

Edellä kuvatun ratkaisun kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 prosenttia KVTES-palkkasummasta. Työnantajakohtaisesti kustannustaso voi poiketa merkittävästi keskimääräisestä kustannustasosta. Tähän vaikuttavat kunnan/kuntayhtymän henkilöstörakenne, henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen taso palkkahinnoittelukohdittain sekä kuinka suuri osa henkilöstöstä tekee jaksotyötä. 

Palkantarkistukseen 1.7.2015 lukien varattu korotus tulee käytetyksi kokonaan keskitetysti sopijaosapuolten sopimalla tavalla, joten 1.7.2015 lukien KVTES:ssa ei ole yleiskorotusta tai paikallista järjestelyerää.

Palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 peruspalkat
1.7.2015 alkaen

Palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkat 1.7.2015 alkaen ovat yleiskirjeen liitteessä 1.

Palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 uudistaminen

Sopimusratkaisun yhteydessä uudistettiin kokonaisuudessaan palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 määräykset. Uudet palkkahinnoitteluliitteet tulevat voimaan 1.7.2015 lukien.

Palkkahinnoitteluliitteisiin 3, 4, 5 ja 6 ei tullut tekstimuutoksia. Eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkat kuitenkin korottuvat 1.7.2015 lukien (katso yleiskirjeen liite 1).

Palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 uudet sopimusmääräykset ovat yleiskirjeen liitteessä 2.

Palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 soveltamisohjeet ovat yleiskirjeen liitteissä 3–6.

Mikäli tehtävä siirtyy palkkahinnoittelun ulkopuoliseksi palkkahinnoittelu-kohdista 01HAL031, 01HAL032, 01HAL033, 02KIR011 tai 02KIR012, niin työntekijään/viranhaltijaan sovellettavaa peruspalkkaa tarkistetaan sitä ennen. Katso yleiskirjeen liitteet 3 ja 4.

Uudistuksen vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan katso tarkemmin ko. liitteet 3–6.

Palkkahinnoittelu-uudistukseen liittyviä esimerkkejä on yleiskirjeen liitteissä 3–6. Näitä esimerkkejä voi hyödyntää myös toisessa palkkahinnoittelukohdassa, jos palkkahinnoittelukohtien määräykset ovat rakenteeltaan samanlaisia.

Ohjetaulukko palkkahinnoittelu-uudistuksen käytännön toteuttamiseen kunnissa/kuntayhtymissä on yleiskirjeen liitteessä 7.

 

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2014/Sivut/09-14-kvtes-palkantarkistus-1-7-2015.aspx